2004:Elton House (6 of 17)
The kitchen
The kitchen